ISKCON Ujjain 12 Feb 2017

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (1)ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (5)ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (7)
ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (6)ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (2)
ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (3)ISKCON Ujjain Deity Darshan 12 Feb 2017 (4)